Foreningen

Helt overordnet henvises der til foreningens velkomstskrivelse, som du kan downloade nederst på siden.

Foreningen blev i øvrigt stiftet i 1982 af advokat Ole Malmqvist og er siden da blevet administreret af Jette Löffval (1982-2000), IP Administration (2000-2006) og nu Wind Administration (2006-). Du kan via denne hjemmeside erhverve dig eksakt viden om f.eks. vedtægts- og husordensbestemmelser, regnskabsmæssige forhold, herunder låneforhold, samt budget og ikke mindst lejlighedsoverdragelse. Vi henviser til de enkelte faner herom.

Af mere praktisk og konkret karaktér kan det oplyses, at foreningens generalforsamling normalt afholdes éen gang om året (ordinær generalforsamling) og som udgangspunkt i april måned. De senere år er generalforsamlingen blevet afholdt på enten Holmegårdsskolen eller Præstemoseskolen. Generalforsamlingen varer typisk et par timer, og foruden bestyrelsen deltager administrator og revisor. Der møder typisk 30-40 andelshavere frem, og nogen gange flere, afhængig af, hvad der er på dagsordenen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket i øvrigt også vil fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen, som medlemmerne modtager senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og det betyder bl.a. , at bestyrelsen er underlagt generalforsamlingen, d.v.s. de beslutninger generalforsamlingen beslutter, eks. budget, herunder bl.a. ren- og vedligeholdelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og genvalg kan finde sted. I Aastruphave tilstræber vi kontinuitet, og dette opleves bedst gennem en “stabil” bestyrelsessammensætning og som følge deraf beslutninger truffet på velovervejet sagligt grundlag. Skulle du på et tidspunkt have tid og lyst til at opstille til bestyrelsen, opfordres du til – i god tid inden generalforsamlingen – at meddele dette til enten administrator eller bestyrelse. 

Vil du vide mere om foreningen, eller har du et helt konkret spørgsmål, du vil ha’ besvaret, er du velkommen til at kontakte administrator, og i givet fald henvises der til fanen “kontakt”. Du kan måske få svar på dit evt. spørgsmål via nedennævnte “Ofte stillede spørgsmål”.  

Det tilstræbes gennem denne hjemmeside at give dig al tænkelig relevant information om foreningen, og skulle det vise sig, at du gennem din søgning kommer på gode tiltag omkring disse bestræbelser, er du velkommen til at rette henvendelse til administrator herom.


Fælles vaskeri og altaner

I blokken 35 A-C findes et velfungerende (pengeløst) fælles-vaskeri. Vaskeriet har åbent mandag – torsdag, samt lørdag kl. 07:00 – 21:00. Fredag og søndag er der åbent kl. 09:00 – 21:00.

Alle beboere får ved indflytning udleveret en vaskebrik, som benyttes ved vaskeriets faciliteter, maskinvask og tørring. Der er endvidere 6 tørrerum, som kan aflåses med hængelås, ligesom der er 6 tørrerum i kælderen i blokken 29 A-C og udendøres “tørrerum” ved blokkene 31 A-C og 37 A-C. Fælles regler for tørrerummenes benyttelse er, at de max. må benyttes i 48 timer ad gangen. Overholdes dette ikke, risikerer man at låsen klippes over og/eller at tøjet bliver fjernet. Uafhentet tøj afleveres til hjælpeorganisation.

Udenfor vaskeriets åbningstid er det forbudt at vaske, og maskinerne kan ikke startes med vaskekort e.l., ligesom det ikke er muligt at skaffe sig adgang til vaskeriet udenfor lukketid.

Administration af vaskebrikker foregår via administrator. Er din vaskebrik defekt, har du mistet din vaskebrik eller ønsker du at spærre din vaskebrik, kan du kontakte administrator herom. Der henvises til fanen, “Kontakt”, for nærmere oplysning. I øvrigt kan det oplyses, at alle nye beboere ved indflytning (gælder ikke fremleje) får udleveret en vaskebrik omkostningsfrit. For eventuel udlevering af ny brik opkræves et gebyr svarende til p.t. kr. 250.

For så vidt angår altaner, herunder vinduer og døre, henvises til brugervejledninger, som kan findes nederst på siden.


TV, telefon & internet

Stofa (oprindelig Telia Stofa) overtog i 2006 al signalforsyning, således at Stofa er udbyder af signaler til såvel TV (digitalt) og internet samt telefonforbindelse. TV-pakker, herunder internet, kan sammensættes individuelt, hvilket alene foregår mellem dig og Stofa. Stofa kan kontaktes på tlf. 88303030.

Pr. 1. januar 2019 udgør pris for lille TV pakke 191,00 kr/md.


Husorden

Affald:

Det er vigtigt, at affald sorteres korrekt – se skrivelse nederst på siden.

Affald må ikke henkastes andre steder på ejendommen af hensyn til bl.a. ejendommens personale samt skadedyr.

Vigtig information om madaffald
Fra d. 1. oktober 2019 indførte Hvidovre Kommune en ny affaldsordning for madaffald (organisk affald) 

For beboere i Aastruphave betyder det at der skal sorteres madaffald i de små spande med tilhørende poser som er blevet omdelt til hver enkelt lejlighed.

Der er opsat specielle containere i kældrene, ved skakterne, som ALENE er beregnet til organisk affald. Det er meget vigtigt at dette respekteres, af hensyn til den videre håndtering af affaldet.

Alt organisk affald bortskaffes via disse containere i de tilhørende poser, som inden aflevering skal lukkes forsvarligt med knude, for at forhindre tiltrækning af rotter.

Det betyder altså at der ikke længere må smides organisk affald i skakterne.


Hundehold:

Det er tilladt at holde en hund, men tilladelsen er betinget af, at andelsindehaveren har indhentet særskilt tilladelse dertil. Tilladelsen betyder bl.a., at man vil blive opkrævet et særskilt gebyr på p.t. kr. 50 pr. måned. Beløbet dækker administration, vedligeholdelse af hundeområde samt hundeposer. I tilfælde af hundehold opfordres du til at tage hensyn. Hav altid din hund i snor og sørg for at samle efterladenskaber op.

Kælderrum:

Til hver lejlighed tilhører der et mindre kælderrum. Det er muligt at leje et større kælderrum, dog således at tildeling foregår via venteliste. Opskrivning foregår via bestyrelsen, og lejen opkræves sammen med alm. boligafgift.


Salg

Ønsker du at overdrage din andel, bedes du downloade overdragelsesvejledning samt -skema jf. nedennævnte. Vejledningen beskriver – fra start til slut – hvorledes salget håndteres effektivt og korrekt, således at du og øvrige involverede parter undgår tidspilde. Læs vejledningen nøje igennem, og har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte administrationen.


Lejlighedssammenlægning:

Udgangspunktet er jf. Hvidovere Kommune, at størrelsen på den sammenlagte bolig ikke må overstige 130 m2. Vil den sammenlagte bolig blive større end de 130 m2 vil dette kræve dispensation. Processen er i øvrigt, at andelshaveren via administrator ansøger om fuldmagt til at foretage sammenlægning, og at andelshaveren hos Kommunen ansøger om tilladelse til sammenlægningens gennemførelse. Hvorvidt der foretages sammenlægning til siderne, op eller ned er underordnet, blot arealkravet overholdes.


Lån af trailer og afhentning af storskrald

Storskrald:

Storskraldsordningen fungerer ved at alle beboere i AB Aastruphave kan henstille sorteret storskrald på fliserne ovre ved skuret for enden af bygning 39. Viceværten vil herefter lejlighedsvis fjerne det hensatte og sørge for afhentning.

Der er desuden en aflåst trækvogn, der kan anvendes til at køre genstande derover. Der må IKKE henstilles genstande på denne trækvogn, idet den også skal kunne bruges af andre bebeboere.

Byggeaffald er IKKE storskrald og beboere skal selv afskaffe byggeaffald.

Beboere kan låne en trailer af foreningen – trailer kan reservere mod et depositum på 500 kr. Depositum betales ved kontant afregning, når nøgle afhentes. Reservation og afhentning af nøgle kan ske hos: Søren Søgaard, Hvidovregade 39A, 1.th., telefon 53603891.

Sortering af storskrald:

Inden du hensætter dit storskrald, er der et par regler at huske på:

Løst affald skal bundtes eller emballeres – brug sække i klar plast til småtingene.

Hver enkelt ting må højst være 2 meter lange.

Pap skal bundtes med f.eks. snor eller pakketape og må ikke indeholde flamingo eller plast.

Farligt affald, glas, beton, mørtel, klinker og lysstofrør hører ikke med til storskraldsordningen. Farligt affald og lysstofrør kan du aflevere til miljøbilen eller på genbrugspladsen. Beton, mørtel og klinker skal afleveres på genbrugspladsen.